INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 kl. 20:00 i Fælledklubhuset, Øster Allé 62, 2100 København Ø.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 14. februar 2017. Forslag der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse.

Dagsorden: 

1) Velkomst v/ Laura Holm

2) Valg af dirigent og referent

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ Laura Holm

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ Agnethe Bonnén

5) Indkomne forslag v/ Laura Holm

  • a. Nedsættelse af kontingentsatser (Bilag 1)

6) Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens love § 6 er følgende på valg:

Næstformand

Kasserer

Herreseniorleder

Dameseniorleder

Menigt medlem

Menigt medlem

Bestyrelsessuppleant

Revisor

Revisorsuppleant

7) Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet og at en lovligt indkaldt generalforsamling altid er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal., jvf. foreningens love §9.

I øvrigt skal der gøres opmærksom på foreningens love § 7:

Såvel stemmeberettiget som valgbar er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingentrestance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

På vegne af bestyrelsen,

Laura Holm P.

Formand, Boldklubben Heimdal

 

Bilag 1: 

Nedsættelse af kontingentsatser: 

Ved den ekstraordinære generalforsamling i august 2016 vedtog forsamlingen et forslag om at hæve kontingentet for åbne og lukkede hold i Heimdal. Baggrunden for denne kontingentstigning var gebyret dér, af Københavns Kommune, blev pålagt voksenidræt. Dette gebyr er efterfølgende blevet ophævet. Bestyrelsen har vurderet kontingentsatserne for åbne og lukkede hold, og stiller følgende forslag om nedsættelse af kontingentsatsen for alle spillere og hold. I bestyrelsens forslag er der dog stadig en stigning i kontingentindtægter sammenlignet med inden kontingentstigningen i efteråret 2016. Dette skyldes at klubbens økonomi de sidste år har været presset.

Nuværende satser:

– Spillere på de åbne hold:                              850 kr./sæson

– 7-mandshold, der træner:                            10 x spillerkontingent af 800 kr. (8.000kr./sæson)

– 7-mandshold, der ikke træner:                   10 x spillerkontingent af 700 kr. (7.000kr./sæson)

– 11-mandshold, der træner:                          14 x spillerkontingent af 800 kr. (11.200kr./sæson)

– 11-mandshold, der ikke træner:                 14 x spillerkontingent af 700 kr. (9.800kr./sæson)

Forslagsændring:

– Spillere på de åbne hold:                             800 kr./sæson

– 7-mandshold, der træner:                           10 x spillerkontingent af 750 kr. (7.500kr./sæson)

– 7-mandshold, der ikke træner:                  10 x spillerkontingent af 650 kr. (6.500kr./sæson)

– 11-mandshold, der træner:                          14 x spillerkontingent af 750 kr. (10.500kr./sæson)

– 11-mandshold, der ikke træner:                 14 x spillerkontingent af 650 kr. (9.100kr./sæson)