Boldklubben Heimdals ordinære generalforsamling 2017 – Referat

Boldklubben Heimdals ordinære generalforsamling 2017 – Referat

Herunder følger referatet fra den ordinære generalforsamling 2017, der blev afholdt 22. februar: 

1) Velkomst v/ formand Laura Holm 

Formand noterer, at mødet er rettidigt indkaldt.

Der er i indkaldelsen bl.a. fremlagt forslag om kontingentnedsættelse pga. et økonomisk overskud grundet tilbagetrækningen af gebyret fra Københavns Kommune.

 2) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Sine
Referent: Sofie

 3) Årsberetning v/ Formand Laura Holm

Noget af det vigtigste i 2016 har været bestyrelsens diskussioner om, hvilken profil vi ønsker at have og hvordan det påvirker klubbens drift. I denne sammenhæng er bestyrelsen også kommet frem til at der ikke udstikkes sportslige ambitioner fra bestyrelsens side af – men at dette er op til de enkelte trænere og spillere. Vi er derfor også begyndt at strømline lønningerne noget mere, da løndifferencen mellem trænerne i klubben var blevet for stor igennem de sidste par år.

På Herre 2 og Dame 2 har der været stor spillertilgang, hvilket giver trænerne nogle udfordringer. Da bestyrelsen ønsker at alle får en god oplevelse i Heimdal vil vi gerne hjælpe økonomisk ved at give mulighed for assistenter eller lign.. Vi har overordnet haft stor spillertilgang – herunder især fået oprettet mange lukkede hold. Derudover har den øgede reklame på kvindefronten syntes at virke.

På personaleområdet, har vi i 2016 haft flere trænerskift – og vi har i valget af nye trænere gået efter nogle typer, som vi har ment passer godt ind i klubbens profil og derudover har en alder, der gør at de også kan deltage i det sociale på lige fod med spillerne. Derudover har vi valgt at bruge penge på at få tilknyttet en DBU-klubrådgiver (Richard Andersen). Han kan hjælpe med diverse udfordringer, og derudover give fif til forbedringer og nye tiltag, blandt andet oprettelsen af ’Fodboldfitness for Oldboys’/ældre fodboldmænd.

I forhold til kommunikation og sociale medier, har vi genoptaget vores serie af ”Behind the scenes” spiller-interviews. Vi synes, de har en positiv effekt og håber folk er enige. De forskellige årlige fester er alle gået godt – selvom antallet af deltagere svinger, sørger de deltagende medlemmer altid for en god stemning.

Vores sponsoraftale med Cafe Hejmdal synes at være et godt samarbejde, som vi vil forsøge at værne om og fortsætte længe.

Den store gebyrsag for seniorklubber har fyldt meget i 2016. Den betød, at vi ved en ekstraordinær generalforsamling måtte vedtage kontingentstigninger, for at klubbens økonomi kunne klare gebyret, som Heimdal ville blive ramt hårdt af. Derudover har indsats ved frivilligt arbejde også kunne bedrage til økonomien. Heimdal må siges at være blandt de klubber, der er gået forrest i kampen mod gebyret – og det er faktisk endt med, at gebyret bliver fjernet igen. Indtil videre er gebyret ikke blevet opkrævet endnu, men det kan det stadig blive for 2016. Dette giver luft i økonomien og mulighed for kontingentnedsættelse. Så kampen mod gebyret har været vigtig.

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ kasserer Agnethe Bonnén

Overordnet et positivt driftsresultat på 58.802 kr. Dette er dog uden indkrævning af gebyret for 2016, som budgetteres til 30.000. Som driftsresultatet viser, er vi forberedte på at regningen kommer, selvom den endnu ikke har vist sig.

Detaljerne af regnskabet blev udleveret og gennemgået til generalforsamlingen – ønskes disse, kan man henvende sig til kasseren.

5) Fremlæggelse og godkendelse af budgettet 2017 v/ kasserer Agnethe Bonnén

Umiddelbart ikke mange forskelle fra budgettet 2016, men en øget indtægt i kontingent forventes grundet den store spillertilgang. Detaljerne af budgettet blev udleveret og gennemgået til generalforsamlingen – ønskes disse, kan man henvende sig til kasseren.

6) Indkomne forslag v/ Laura Holm

 • Nedsættelse af kontingent

Der stemmes ensstemmigt ja til en kontingentnedsættelse, hvilket betyder at kontingentsatserne fremadrettet lyder på:

Åbne hold
800 kroner pr. spiller pr. halvår.

Lukkede hold
7-mandshold, der ikke træner: 10 x 650 kroner.
7-mandshold, der træner: 10 x 750 kroner.
11-mandshold, der ikke træner: 14 x 650 kroner.
11-mandshold, der træner: 14 x 750 kroner.

 • Vedtægtsændring vedrørende valg af specifikke poster i bestyrelsen

Der stemmes ensstemmigt ja til at kasserer, formand, revisor og revisorsuppleant vælges (stemmes ind) separat på generalforsamlingen. Resten vælges ind som menige medlemmer og klubhverv fordeles på det konstituerende bestyrelsesmøde.

7) Valg af ny bestyrelse

Valg af specifikke poster:

 1. Valg af kasserer: Agnes stiller op. Alle stemmer for.
 2. Valg af revisor: Stinus stiller op. Alle stemmer for.
 3. Valg af revisorsuppleant: Stine stiller op. Alle stemmer for.

Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer:

Formanden (Laura Holm) og referent (Lars Tofte) er ikke på valg og bliver automatisk i bestyrelsen. Følgende stiller op til de resterende 6 bestyrelsespladser:

 1. Anna Meisner, Dame 1 (genopstiller)
 2. Jacob Petersen (Bobo), Herre 1 (genopstiller)
 3. Sofie Rahbek, Dame 1 (genopstiller)
 4. Naja Rasmussen, Dame 2
 5. Aske Muff, Herre 2
 6. Jakob Harbech, Herre 2

Alle seks vælges ind.

8) Eventuelt

Kristian Hansen (Krille) stopper efter 6 år i bestyrelsen. Han får en stor tak (og to flasker vin) for hans gode arbejde som bestyrelsesmedlem, viceformand og generelle engagement i klubben.