Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boldklubben Heimdal

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d. 15. februar 2014 kl. 18:00 i Fælledklubhuset, Øster Allé 62, 2100 København Ø.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 7. februar 2014. Forslag der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse.

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet, jvf. foreningens love §9.

Dagsorden:

1) Velkomst v/ Uffe Møller.
2) Valg af dirigent og referent.
3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ Uffe Møller.
4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ Agnethe Bonnén
5) Indkomne forslag v/ Uffe Møller.
6) Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens love §6 er følgende på valg:

Formand (2 årig)                 Sekretær (2 årig)

Herreseniorleder                  Dameseniorleder

Menigt medlem (1)             Menigt medlem (2)

Revisor                                Bestyrelsessuppleant

Revisorsuppleant

7) Eventuelt

Iøvrigt skal der gøres opmærksom på forenings love §7:

Såvel stemmeberettiget som valgbar er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingent restance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Ikke fremmødte medlemmer kan stemme og er valgbare, såfremt fuldmagt fremvises på generalforsamlingen.

Såfremt man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan man stemme ved brug af fuldmagter. Ved brug af fuldmagt skal det klart fremgå hvilket punkt eller punkter på dagsordenen fuldmagten vedrører. Ellers vil fuldmagten ikke blive accepteret.

På vegne af bestyrelsen

Uffe Møller

Formand, Boldklubben Heimdal

Boldklubben HeimdalØster Allé 622100 København Ø Tlf.     61 40 99 75

www.bkheimdal.dk