INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben Heimdal onsdag d. 23. februar 2022 kl. 20:00.

Vi er glade for at vi igen kan afholde generalforsamling i klubhuset. Der vil være pizza og øl på klubbens regning til de fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 15. februar 2022. Forslag, der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse.

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ formand Agnethe Bonnén
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ kasserer Agnethe Bonnén
 4. Indkomne forslag v/ Agnethe Bonnén
 5. Valg af bestyrelse
 6. Ifølge foreningens love § 6 er følgende på valg:
 • Næstformand (2-årig)
 • Menigt medlem 1
 • Menigt medlem 2
 • Menigt medlem 3
 • Menigt medlem 4
 • Menigt medlem 5
 • Revisor
 • Revisor Revisorsuppleant
 1.    Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet og at en lovligt indkaldt generalforsamling altid er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal., jvf. foreningens love §9.

I øvrigt skal der gøres opmærksom på foreningens love § 7:
Såvel stemmeberettiget som valgbar er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingentrestance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

På vegne af bestyrelsen,

Formand Agnethe Bonnén, Boldklubben Heimdal