INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben Heimdal onsdag d. 3. marts 2021 kl. 20:00.

I år bliver det en helt særlig generalforsamling, for da vi ikke kan mødes i klubben pga. corona-restriktionerne, så bliver det i stedet afholdt online – men alle Heimdal-medlemmer er som altid inviteret til at deltage, og vi håber, at I vil støtte op om arrangementet hjemme fra stuerne.

Praktisk info – om hvordan man deltager online i den ordinære generalforsamling – følger her på siden i løbet af ugen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 23. februar 2021. Forslag, der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse.

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ konstitueret formand Agnethe Bonnén
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ kasserer Agnethe Bonnén
 4. Indkomne forslag v/ Agnethe Bonnén
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne.
 5. Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens love § 6 er følgende på valg: 

 • Formand (2-årig)
 • Næstformand (2-årig)
 • Kasserer (2-årig)
 • Sekretær (2-årig)
 • Menigt medlem 1
 • Menigt medlem 2
 • Menigt medlem 3
 • Menigt medlem 4
 • Menigt medlem 5
 • Revisor
 • Revisor Revisorsuppleant

      6. Eventuelt
          – Kåring af årets Heimdaler 2020

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet og at en lovligt indkaldt generalforsamling altid er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal., jvf. foreningens love §9.

I øvrigt skal der gøres opmærksom på foreningens love § 7:
Såvel stemmeberettiget som valgbar er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingentrestance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

På vegne af bestyrelsen,
Konstitueret formand Agnethe Bonnén, Boldklubben Heimdal