Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Som bekendt er Boldklubben Heimdal i 2016 blevet ramt af nye gebyrer fra kommunen, hvor der kræves betaling for medlemskab og brug af træningstider for alle spillere over 25. Da Heimdal er en seniorklub, med en majoritet af spillere over 25, rammes vi særligt hårdt. Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at stille forslag om en stigning i kontingentsatsen, der skal træde i kraft i efteråret 2016.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 31. august 2016 kl. 20:00 i Fælledklubhuset, Øster Allé 62, 2100 København Ø. 

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 23. august 2016. Forslag der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse.

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet, jvf. foreningens love §9.

Dagsorden:

1) Velkomst v/ formand Laura Holm

2) Valg af dirigent og referent

3) Fremlæggelse og godkendelse af halvårsberetning v/ Laura Holm

4) Fremlæggelse og godkendelse af halvårsregnskab v/ kasserer Agnethe Bonnén

5) Indkomne forslag v/ Laura Holm

  • Stigning i kontingent

6) Eventuelt

I øvrigt skal der gøres opmærksom på forenings love § 7:

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingentrestance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Ikke fremmødte medlemmer kan stemme, såfremt fuldmagt fremvises på generalforsamlingen. Ved brug af fuldmagt skal det klart fremgå hvilket punkt eller punkter på dagsordenen fuldmagten vedrører. Ellers vil fuldmagten ikke blive accepteret.

På vegne af bestyrelsen,

Laura Holm
Formand, Boldklubben Heimdal