INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 24. februar 2016 kl. 20:30 i Fælledklubhuset, Øster Allé 62, 2100 København Ø.

Tilmeld dig Facebook-event på linket her
(tag holdkammeraterne til en hyggelig klubaften med mad og valg af bestyrelsesmedlemmer mm.) 

Læs ALT om generalforsamlingen herunder – og klubbens vedtægter her.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 16. februar 2016. Forslag der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse.

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet, jvf. foreningens love §9.

Dagsorden:

1) Velkomst v/ Stine Helth.

2) Valg af dirigent og referent.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ Stine Helth.

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ Agnethe Bonnén.

5) Indkomne forslag v/ Stine Helth.

6) Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens love § 6 er følgende på valg:

Formand (2 årig) Sekretær (2 årig)
Herreseniorleder Dameseniorleder
Menigt medlem (1) Menigt medlem (2)
Revisor Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant

7) Eventuelt

I øvrigt skal der gøres opmærksom på forenings love § 7:

Såvel stemmeberettiget som valgbar er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingent restance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Ikke fremmødte medlemmer kan stemme og er valgbare, såfremt fuldmagt fremvises på generalforsamlingen.

Såfremt man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan man stemme ved brug af
fuldmagter. Ved brug af fuldmagt skal det klart fremgå hvilket punkt eller punkter på dagsordenen
fuldmagten vedrører. Ellers vil fuldmagten ikke blive accepteret.

På vegne af bestyrelsen

Stine Helth
Formand, Boldklubben Heimdal