Referat af Generalforsamling i BK Heimdal

Boldklubben Heimdal ordinære generalforsamling 21. februar 2015

Dagsorden: Udklip Heimdal logo

1) Velkomst v/ Stine Helth

2) Valg af dirigent og referent.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/Stine Helth

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Agnethe Bonnén

5) Indkomne forslag v/ Stine Helth

6) Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens love §6 er følgende på valg:

Næstformand (2 årig)    Kasserer (2 årig)

Herreseniorleder            Dameseniorleder

Menigt medlem (1)         Menigt medlem (2)

Revisor                              Bestyrelsessuppleant

Revisorsuppleant

7)Eventuel

 2) valg af dirigent og referent  

Linda Christensen blev valgt som dirigent. Helene Andersen blev valgt som referent. Generalforsamlingen var lovlig indkaldt med opslag på hjemmesiden 21.januar og på Facebook 26.januar.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/Stine Helth  

Formandens Beretning for 2014

Jeg blev valgt til ny formand for Bk. Heimdal feb. 2014 officielt, men uofficielt varetog jeg først rollen fra sommeren 2014. Klubben er i stor udvikling fra jeg startede i 2006. I 2006 havde vi omklædningsfaciliteter under parken og Boldklubben Heimdal havde 1 damehold og 2 Herrer hold.

Parken skulle ombygges og vi blev genhuset i containere ved siden af Østerbros tennisbaner indtil fællede klubhuset var klar til vi kunne rykke ind. Nu har vi været i disse flotte faciliteter nogle år og vi er efterhånden ved at få et bedre overblik over den ”nye” dagligdag.

Det jeg er mest fascineret over er at klubben trods vækst og nye generation stadig formår at bevare en helt speciel ånd som især gør sig tydelig til festerne.

I 2014 blev afholdte vi det årlige nytårsstævne, desværre med en lille deltagelse fra herrehold, men som altid var det et godt og hyggeligt stævne. Der ud over har vi holdt opstartsfest, det første årlige mesterskab i snyd, en lille Grisefest og sluttede sæsonen af med Afslutningsfesten hvor hele 75 medlemmer deltog!

Spillere/hold: Vi har nu 276 aktive medlemmer og 18 passive medlemmer altså i alt 294 medlemmer.

11 mands hold: Serie 1+Serie3+2xSerie 4+2xSerie5+dame1+dame2 8 stk

7 mands hold: 3 herrer x7 + 3xdame 7 = 6stk

6 åbne hold +8 lukkede hold

I det nye år træk 7-mands hold herrer sig og et lukket 11 mands hold som overgår til et 7-mands hold. Der ud over er  der kommet et nyt 11-mands hold til. Derfor ikke de store ændringer i antallet af hold.

Herrer 1 fik en flot oprykning til serie 1 i sommers og ligger i øjeblikket nr. 3. Det er en rigtig flot indsats vi ser her. Desuden fik vi 2 priser fra ligabold. Årets talent + Årets Træner

Herrer 2 rykkede desværre ned i serie 4. For 2014 ser vi dog stor aktiv træningstrup på herrer 2 og vi ser frem til at se de første resultater og håber selvfølgelig på oprykning.

Der var desværre ingen oprykninger for dame 1 og dame2.

Trænere: Der var lidt udfordringer mht. træner i foråret for dame 1, hvor Linda C blev midlertidig træner. Nu har Henning og Timm et godt samarbejde omkring dame 1+2. De 2 har kontrakt til sommer, som vi selvfølgelig håber på at kunne forlænge.

Newroz og Dennis stod for hhv. herre 1 + herre 2 i 2014. Vi har netop indgået en ny 2 årig aftale med Newroz, det vil sige til og med efterårssæsonen 2016. Desværre havde Dennis ikke mulighed for at fortsætte. Derfor er der indgået en kontrakt med Martin Wahlstrøm frem til sommer, med mulighed for forlængelse.

Andet arbejde: Ud over trænerudfordringen i foråret for dame 2 har der ikke været det store arbejde ud over de faste opgaver.

I efteråret har der desværre været rigtig mange kampændringer, hvilket har givet en del mails og kommunikation med holdene. Det elektroniske holdkort har også givet lidt spektakel i mailboksen, men vi ser frem til at dette bliver en ryggradsopgave for holdene i 2015.

Bestyrelsens sponsorudvalg søgte Spar Nord fonden som gav hele 26.000 kr. Dette har også medført et bankskifte som sikre at Heimdal nu får renter af indestående og en bedre netbank og Swipp løsning.

Trænerne har fået tilbudt en frivillighedstur til Hamborg for at styrke sammenholdet mellem trænerne og for at vise vi sætter pris på deres arbejde.

I efteråret har vi arbejdet på at få en træningstøjsordning op at stå til foråret. I den forbindelse har vi også forbedret vores rum i kælderen. Her har vi lavet en langsigtet løsning med et solidt gulv. Vi er i gang med at indsætte spillerskabe. Hvis efterspørgslen er stor er planen at få flere skabe.

Vi har investeret en del penge i rummet og træningstøjsordningen. I 2015 skal vi have rummene og ordningen til at fungere optimalt.

Vi har fået fordelt opgaverne mellem os på en fornuftig måde, og har forsøgt at fordele arbejdet i udvalg, hvor flere bestyrelsesmedlemmer deler opgaverne. Der kommer dog desværre igen i år en stor udskiftning i bestyrelsen da: Morten Lauritsen, Sine Sinding, Mie Hansen og Helene Andersen alle træder ud af bestyrelsen. Det er 8 nye medlemmer på 2 år, vi håber på at vi fremover kan få mere kontinuitet i bestyrelsen.

Eksterne: Efter jeg er kommet til som formand har jeg ikke hørt noget fra husrådet, hvor der ellers normalt er et månedligt møde. Dette samarbejde skal vi have op at stå igen. I det hele taget skal vi i 2015 have bedre styr på vores samarbejdspartnere og interessenter. Der ud over skal vi i langt højere grad have mere struktur i de opgaver vi varetager.

Økonomi: Kort om økonomien i klubben, da er vi stadig meget afhængig af eksterne indtægter. Igen i år er vi MEGET glade for de frivillige kræfter der hjælper til med de eksterne arrangementer. Agnes vil gennemgå årsregnskabet, jeg vil blot knytte én kommentar. Vi har meget overrasket over det positive resultat med de investeringer vi har haft.

Spørgsmål under beretningen

Laura Petersen spurgte til hvordan et lukket hold defineres? De lukkede hold får stillet materialer til rådighed og turneringsdeltagelsen betalt, men ingen træner.

Mille Andersen spurgte ind til hvorfor gulvet i kælderrum ikke var lavet fra start af? Det skyldtes at entreprenøren gik konkurs.  De andre fællesskaber har et tilsvarende rum og har også selv måtte betale for renoveringen.

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Agnethe Bonnén

Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisor Søren Bo Hansen

Nøgletal for 2014:

Indtægter:

Kontingent:

kr. 253.150

Tilskud og sponsorater:

kr. 71.270

Øvrige indtægter:

kr. 28.469

Indtægter i alt:

kr. 352.889

Udgifter:

Personaleomkostninger:

kr. 79.737

Administration:

kr. 33.251

Øvrige udgifter:

kr. 215.774

Udgifter i alt:

kr. 328.762

Resultat 2013:

kr. 24.127

Egenkapital:

kr. 220.510

 Kommentar til dommerudgifterne. De dækker de interne dommer i 7-mandskampe. Grunden til at posten er så stor, er en dommer, der kom med regning for kampe fra 2011 til nu. Det skal så vidt muligt undgås i fremtiden så afregningen sker hurtigt efter dømt kamp.

Laura Petersen spurgte til hvilke trænere, der er lønnet?  Det er de åbne holds trænere der får løn.  Det vil sige trænerne for  herre 1,  herre 2, dame 1 og dame 2/3

Årsregnskabet blev godkendt

5) indkomne forslag v/ Stine Helth 

Bestyrelsen fremlagde 3 forslag til afstemning:

Forslag 1 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for senior medlemmer fra 1400 kr. årligt til 1500 kr. årligt.

Forslaget begrundes med at klubbens økonomi er meget afhængige af sponsorer og eksterne arrangementer. Bestyrelsen ønsker at fortsætte med at udvikle klubben.

Der blev spurgt ind til om bestyrelsen vil overveje at bevare satsen for holdkontingent, da de ny tiltag i klubben hovedsageligt kommer de åbne hold til gode.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 2

§ 6 : (nuværende lydende)

Hvert år, senest 1. marts, afholdes ordinær generalforsamling. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om hvorledes de har varetaget foreningens interesser, samt forvaltet foreningens midler. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til eftersyn og godkendelse på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

På lige årstal vælges:         På ulige årstal vælges:

Formand                               Kasserer

Sekretær                              Næstformand

Herre leder                          Herre leder

Dame leder                          Dame leder

Menigt medlem 1              Menigt medlem 1

Menigt medlem 2              Menigt medlem 2

Revisor                                    Revisor

Bestyrelsessuppleant        Bestyrelsessuppleant

Revisor suppleant               Revisor suppleant

Ændres til:

Hvert år, senest 1. marts, afholdes ordinær generalforsamling. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om hvorledes de har varetaget foreningens interesser, samt forvaltet foreningens midler.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse
  1. Budget samt kontingent for det kommende år foreligges til godkendelse
  1. Behandling af indkomne forslag
  1. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  1. Valg af revisor og revisor suppleant
  1. Eventuelt

 

På lige årstal vælges                          På ulige årstal vælges:

Formand                                              Kasserer

Sekretær                                             Næstformand

Herre leder                                         Herre leder

Dame leder                                         Dame leder

Menigt medlem 1                              Menigt medlem 1

Menigt medlem 2                              Menigt medlem 2

Revisor                                                Revisor

Bestyrelsessuppleant                       Bestyrelsessuppleant

Revisor suppleant                             Revisor suppleant

Samtidig med at §12 stk 2. udgår. Herefter vil der ske en redaktionel ændring stykkerne sådan at

Stk. 3 bliver til stk 2 og så fremdeles.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 3

§11 De til kampen udtagene spillere skal stille op i foreningens reglementerede klubdragt, såfremt intet andet forlanges. Reglementeret klubdragt er grøn trøje og normalt hvide benklæder.

Ændres til:

De til kampen udtagene spillere skal stille op i foreningens reglementerede klubdragt, såfremt intet andet forlanges.

Forslaget blev vedtaget

6) Valg af bestyrelsen

Næstformand (2 årig)- Kristian Hansen valgt

Kasser (2 årig) – Agnethe Bonnén valgt

Sekretær (1 årig – ekstraordinært da Kristian Hansen blev valgt til næstformand) – Lars Tofte valgt

Herreseniorleder – Anders Ebdahl valgt

Til posterne Dameseniorleder, menigt medlem 1, menigt medlem 2 og bestyrelsessuppleant var der 5 opstillede kandidater.

Efter afstemning blev Laura Petersen, Anna Meisner og Stinus Søndergaard valgt til bestyrelsen og fordeler posterne Dameseniorleder, menigt medlem 1 og menigt medlem 2 mellem sig. Efter afstemning aftalte de indbyrdes at Laura bliver dame senior leder.  Anne Nielsen blev valgt til bestyrelsessuppleant

Revisor – Søren Bo Hansen valgt

Revisorsuppleant – Uffe Møller valgt

7) Eventuelt  

Der blev udtrykt ønske om igen at have haltider til indendørs i vinterhalvåret.

Når det er muligt, vil der blive er ansøgt for at få haltider, og bestyrelsen vil overveje om der økonomi til at leje tider i f.eks svanemøllehallen.

Der var ikke yderligere til eventuelt

Generalforsamlingen afsluttes med et Heimdal hurra!  (3 korte hurra efterfulgt af HEIMDAL )