INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben Heimdal onsdag d. 28. februar 2018 kl. 20:00 i Fælledklubhuset, Øster Allé 62, 2100 København Ø.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 20. februar 2018. Forslag, der indkommer senere kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen giver sin tilladelse. 

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ Formanden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ Formanden
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ Kasserer
 5. Indkomne forslag v/ Formanden
 6. Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens love § 6 er følgende på valg:

 • Formand (2 årig)
 • Sekretær (2 årig)
 • Herreseniorleder
 • Dameseniorleder
 • Menigt medlem 1
 • Menigt medlem 2
 • Bestyrelsessuppleant
 • Revisor Revisorsuppleant

     7. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmers majoritet og at en lovligt indkaldt generalforsamling altid er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal., jvf. foreningens love §9.

I øvrigt skal der gøres opmærksom på foreningens love § 7:
Såvel stemmeberettiget som valgbar er ethvert medlem, der senest den 31-12 samme år er fyldt 18 år, ikke oppebærer større kontingentrestance end 3 måneder samt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

På vegne af bestyrelsen,
Laura Holm P., Formand, Boldklubben Heimdal